Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

W obiektywie

Z GALERII

On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

RAGULAMIN NABORU PDF Drukuj Email

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia nr  3/2013

Dyrektora Przedszkola nr 5

z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach

z dnia 8.03.2013

w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji dzieci

do Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO PRZEDSZKOLA NR 5 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM

W SUWAŁKACH NA ROK SZK. 2013/2014

 

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych ( Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 ).
  3. Statut Przedszkola nr 4 Z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach.

4.   Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§ 1

 

1.        Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

a)         ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący;

b)        przyjmowanie „Formularza zgłoszenia dzieci do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2013/2014” – elektroniczna rejestracja;

c)         ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola;

d)        podpisanie umowy świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.

2.        Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu  o zasadę powszechnej dostępności.

§ 2

 

1.        Do Przedszkola nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach prowadzonego przez Miasto Suwałki przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Suwałki.

2.        W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku od 4 do 8 roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 8 lat.

3.      Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do oddziałów integracyjnych poza systemem elektronicznym. Rodzice/opiekunowie prawni tych dzieci wypełniają i składają pobrany z przedszkola wniosek o przyjęcie dziecka do grupy  integracyjnej. Wnioski te kwalifikowane są metodą tradycyjną.

4.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5. Dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Suwałk w wieku 5 i 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

6.        Dzieci nie będące mieszkańcami Miasta Suwałk mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola prowadzonego przez Miasto Suwałki w miarę wolnych miejsc, po uprzednim zawarciu stosownego porozumienia pomiędzy miastem Suwałki a zainteresowaną gminą, na terenie której zamieszkuje dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola.

 

§ 3

 

1.      Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku.

2.      Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego. Za dodatkową rekrutację odpowiada dyrektor przedszkola.

3.      Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do danego przedszkola powinni dokonać elektronicznej rejestracji na stronie http://suwalki.przedszkola.vnabor.pl

4. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszenia w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami w przedszkolu .

„Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola” można:

 

1)      wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na portalu, wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu ;

2)      otrzymać w przedszkolu lub szkole, wypełnić, podpisać i złożyć w przedszkolu ;

3)      wydrukować z portalu, wypełnić i złożyć w przedszkolu ;

 

5.  Za rekrutację do przedszkola odpowiada dyrektor przedszkola.

6.  Rodzicom, których dzieci nie zakwalifikowały się do danego przedszkola nie przysługuje odwołanie.

 

II. Kryteria naboru do przedszkoli

 

§ 4

 

1.        Kryteria podstawowe:

a)         dziecko matek lub ojców samotnie je wychowujących,

b)        dziecko matek lub ojców, wobec których orzeczono  niepełnosprawność, całkowitą niezdolność do pracy lub samodzielnej egzystencji ,

c)         dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej,

2.        Dodatkowe kryteria :

a)         Dziecko  rodziców mieszkańców Miasta Suwałki, posiadających stały meldunek na terenie Suwałk,

b)        dziecko z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci),

 

c)         dziecko, korzystające z pełnej oferty przedszkola (3 godziny i więcej  ponad podstawę programową wraz z wyżywieniem ),

d)        dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego , tj. 456 zł

3.        Kryteria przyjęcia dziecka niepełnosprawnego do grupy integracyjnej:

a)         posiadanie przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju ewentualnie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego,

b)        umożliwienie kontynuowania edukacji przedszkolnej dzieciom niepełnosprawnym uczęszczającym do przedszkola w roku poprzedzającym nabór,

c)         przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do grupy integracyjnej uwarunkowane jest ilością zgłoszeń do danej grupy wiekowej (min. 3 osoby - max. 5 osób),

d)        przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do przedszkola uwarunkowane jest możliwościami      placówki do prowadzenia pracy rewalidacyjnej z dzieckiem o określonym rodzaju niepełnosprawności,

e)         przyjęcie dziecka z określonym rodzajem niepełnosprawności uwzględnia bezpieczeństwo      innych dzieci i możliwości harmonijnej pracy wychowawczo-dydaktycznej,

f)          dobór dzieci niepełnosprawnych do grupy integracyjnej musi odbywać się z zachowaniem      takich proporcji, które umożliwią harmonijną pracę wychowawczo-dydaktyczną i      opiekuńczo rewalidacyjną,

g)         celu sprawdzenia możliwości spełnienia powyższych warunków dyrektor ma prawo indywidualnego zapoznania się z dzieckiem i zasięgnięcia opinii na temat dziecka u specjalistów.

 

III. Ochrona danych osobowych

§ 5

 

1.        Dane osobowe dzieci są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2.        Administratorem danych jest dyrektor przedszkola, tworzący zbiory danych o dzieciach.

3.        Podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażana przez rodzica (art.23 ust.1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

4.        Rodzic/opiekun prawny podaje dane dobrowolnie.

5.        Podanie podstawowych danych identyfikacyjnych jest niezbędne do uczestnictwa dziecka w procesie ubiegania się o miejsce w przedszkolu.

6.        Podanie danych dotyczących kryteriów, bądź spełniania innych warunków określonych w regulaminie nie jest konieczne.

7.        Niepodanie tych danych jest równoznaczne z przyjęciem w trakcie rozpatrywania wniosku, że dziecko bądź rodzic danego kryterium lub warunku nie spełnia.

IV. Przepisy końcowe

§ 6

 

1. Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez organ prowadzący na podstawie kart zgłoszeń dziecka do przedszkola.

2. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na dany rok szkolny wywieszane są do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych w terminie określonym w załączniku nr 1.

3. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola znajdzie się ono na liście dzieci oczekujących na przyjęcie.

4. Dzieci z listy oczekujących przyjmowane będą zgodnie z zasadami określonymi w  § 4.

 

 

§ 7

1.        Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do zawarcia "Umowy o realizację świadczeń przez przedszkole" na dany rok szkolny z dyrektorem przedszkola w terminie określonym w harmonogramie naboru.

2. Nie podpisanie umowy o świadczeniu usług w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

3.        W przypadku dodatkowych zapisów dzieci przez dyrektora, powyższa umowa powinna być podpisana w terminie do 5 dni roboczych od daty zapisania dziecka, jednak nie później niż w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu.

 

§ 8

 

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 11.03.2013r.

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu

 

 

 

Harmonogram naboru elektronicznego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałk na rok szkolny 2013/2014

Nazwa etapu

Od

Do

Publikacja oferty przedszkoli

11.03.2013r.

godz. 8:00

08.04.2013r.

godz. 14:00

Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru

11.03.2013r.

godz. 8:00

08.04.2013r.

godz. 14:00

Publikacja i ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli

12.04.2013 r.

od godz. 8.30

Potwierdzenie przez Rodziców woli przyjęcia dzieci zakwalifikowanych przez system do oddziałów przedszkolnych

12.04.2013r.

godz. 9.00

29.04.2013r.

godz. 14.00

Publikacja i ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkoli po podpisaniu umów lub oświadczeń przez rodziców/opiekunów prawnych

30.04.2013 r.

od godz. 9.30

 

Rekrutacja uzupełniająca

30.04.2013r.

godz.10.00

18.05.2013r.

godz. 14.00